SPF Seniorerna reagerar på Ledarsidornas avslöjande om åldersdiskriminering

SR / Indikator logo
  • Torsdag 9 nov 2023 2023-11-09
E-post

SPF Seniorerna har reagerat på Ledarsidornas avslöjande där det visade sig att SVT ägnade sig åt medveten åldersdiskriminering i sina väljarbarometrar. Men det visar sig att SVT är långt ifrån sämst i att mäta svensk opinion eller åldersdiskriminering.

Sveriges Radio utvecklar för närvarande en ny tjänst tillsammans med bolaget Indikator som stänger ute nära 600 000 väljare i sina undersökningar. Samarbetet, som bedöms omsätta miljonbelopp, har inte heller varit föremål för offentlig upphandling.

SPF Seniorerna har reagerat på Ledarsidornas avslöjande där det visar sig att Public Service ägnar sig åt medveten åldersdiskriminering  I de opinionsmätningar som SVT respektive Sveriges Radio låter genomföra utelämnas en stor grupp svenska väljare. Urvalet hos SVT/Verian (fd. Kantar Public) sker i åldrarna 18–84 år och hos Ekot/Indikator Opinion i åldrarna 18–80 år.  Det vill säga mellan 220 000 och nära 600 000 väljare stängs medvetet ute av de skattefinansierade mediehusen.

Relaterat: Så diskriminerar SVT medvetet väljargrupper i väljarbarometrar

Detta har fått SPF Seniorerna att skriva ett öppet brev till dels respektive bolags VD, Cilla Benkö (SR) samt Hanna Stjärne (SVT) men som kopia till kulturminister Parisa Liljestrand (M).

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson påminner om att  bolagens sändningstillstånd anger att hela samhället återspeglas samt att de perspektiv och röster som inte nödvändigtvis får plats i kommersiella kanaler syns och hörs – vilket i hög grad även bör gälla opinionsundersökningar. 

Ledarsidorna har tidigare beskrivit SVT/Verians tjänst som stänger ute 270 000 svenska väljare från SVT:s tjänst. Sveriges radio utvecklar för närvarande en egen tjänst tillsammans med bolaget Indikator. En standardiserad tjänst för att mäta väljaropinion men som, trots de många samarbetena med SOM-Institutet vid Göteborgs universitet, lyckas sämre med att mäta svensk opinion än SVT.

SR har sämre svarsfrekvens och väljer att utestänga mer än dubbelt så många väljare än SVT. Nära 600 000 vilket motsvarar lika många väljare som Göteborg har invånare.

Sveriges Radio missar var tolfte väljare

Sveriges Radios, SR, nya tjänst skall enligt kraven de själva ställt ha bland annat en svarsfrekvens på mellan 40 och 50 procent. Ett krav som SR kommunicerat till lyssnare själva. Lyssnare som finansierar hela SR:s verksamhet.

Tjänsten utvecklas av SR tillsammans med det Göteborgsbaserade företaget Indikator. Vid den första opinionsundersökningen som presenterades för lyssnarna nådde bolaget upp till endast drygt 30 procents svarsfrekvens.

Indikators modell för mätning av opinion bygger på samma modell som Göteborgs universitets årliga SOM-undersökningar tillämpar. För Sveriges Radio mäter Indikator inte hela befolkningen. I oktobermätningen 2023 presenterades endast väljarsympatier för väljare mellan 18 och 80 år.

Indikator, som uteslutande använder sig av SOM-institutets metoder fick uppdraget av Sveriges radio utan föregående upphandling.  Tjänsten har dock, enligt SR:s chefsjurist konkurrentutsatts men vill inte svara på frågan hur denna jämförelse gått till.

När Ledarsidorna ställer frågan till de fyra ledande företagen som genomför denna form av standardiserad tjänst om de tillfråpgats  svarar två nekande och två har inte återkommit. Enligt SR har man bjudit in tre konkurrenter till Indikator i jämförelsen.

Ledarsidorna har vid två tillfällen sökt företrädare för Indikator via hemsida och direkt mail men de har inte återkommit.

Subventionerar Sveriges radio enskild näringsidkare?

Värdet, under förutsättning att Indikator inte subventionerar tjänsten eller låter andra kunder betala för SR undersökningar uppgår till c.a 300 000 kronor per månad. 

Beräkningarna är gjorda utifrån de standardiserade prislistor som tillämpas för bland annat porto och bearbetning av webbenkäter. (12:50 för företagsporto, 45 kronor per svarande respondent).

Indikator drar ett statistiskt representativt urval dras ur folkbokföringsregistret och bolaget skickar ut brev till respondenterna. Svaren kan skickas in via en ifylld enkät alternativt så skannas den QR-kod som följer med inbjudan eller det lösenord som finns med till enkäten för de som sedan väljer att delta. Enkäten fylls då i via webb. Påminnelser skickas via SMS.

Sedan kommer kostnaderna för insamling och analys. Bara portokostnaden för det månatliga utskick uppgår till över 70 000 kronor. Indikator tillfrågade i september 6 000 personer, varje porto kostar 12:50 SEK. Exklusive kuvert, adressering och packning. Och exklusive insättning, urval, viktning och analys.

Värdet av tjänsten, även om bearbetningskostnaden på 45 kronor per svar, räknas bort övergår därmed gränsen för när offentlig upphandling blir obligatorisk. 

Denna kostnad kan dock minimeras till i praktiken noll kronor om Indikator slår samman SR:s undersökningar med andra undersökningar som de genomför åt andra kunder. Detta påverkar dock urvalet vilket kan förklara varför Indikator missar de äldre ålderskategorierna. Riskerna är dessutom att SR/Indikator bygger in andra fel i undersökningen som har en avsevärt lägre svarsfrekvens än andra bolag kan visa upp.

Men trots att väljarbarometrar är en standardiserad tjänst, med idag ett tiotal leverantörer av varierande kvalitet på den svenska marknaden hävdar Sveriges radio det så kallade programundantaget. Att tjänsten är så unik så att LOU kan rundas.

Men då tjänsten som utverkats och levereras av Indikator tillsammans eller åt Sveriges radio inte skiljer sig nämnvärt från andra aktörer, annat än sämre svarsfrekvens och utelämnande av mer än en halv miljon väljare går det inte att komma ifrån att det kan vara frågan om ett gynnande av enskild näringsidkare finansierat med skattemedel.

Ett helt Göteborg väljs bort

Indikator har genomfört två undersökningar åt Sveriges radio. Bägge ligger med god marginal under kraven på minst 40 procents svarsfrekvens och diskriminerade i den senaste mätningen bort alla folkbokförda över 80 år. Eller över 560 000 svenska väljare. Göteborg passerade 600 000 invånare i maj i år som jämförelse.

Trots de stora bristerna så bedöms ändå Indikator vara den stora vinnaren som varje månad, utan kostnad får sitt varumärke exponerat i Sveriges radio.

P1-morgon når varje dag 830 000 och då opinionsundersökningar är riksnyheter citeras ofta Sveriges radios undersökningar, ofta med nämnande av bolaget Indikator, i övrig media. Marknadsvärdet på denna exponering, och med Sveriges radio som kommunikationsplattform, går ej att överskatta.

Men om detta skall bedömas som ett gynnande av enskild aktör kan bara avgöras i domstol om någon av Indikators konkurrenter väljer att anmäla Sveriges radio och föra en rättslig process.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se