Syriska medborgarskapslagar de oförsonligaste i regionen

Syriskt pass, Syriens president Bashar Al Assad.
  • Måndag 30 jan 2023 2023-01-30
E-post 186

De syriska medborgarskapslagarna är i jämförelse med de iranska och turkiska de absolut hårdaste. Det är i praktiken omöjligt att avsäga sig ett medborgarskap om det erhållits på fädernet och i likhet med de andra två länderna spelar värnplikten, ett obligatoriskt tecken på lojalitet, en central roll. En ej fullgjord värnplikt är i lagstiftarens ögon i praktiken att betrakta som fanflykt och förräderi.

Det tredje land som ingår i Ledarsidornas granskning av medborgarskapslagar är Syrien. Syrien är ett av de länder som Sverige sedan många år har tagit emot många migranter ifrån. Migranter och första generationens ättlingar som idag börjat etablera sig i de olika riksdagspartierna.

Den syriska konstitutionens medborgarskapslagar liknar de iranska och är samtidigt avsevärt mycket hårdare än både de iranska och de turkiska. Konstitutionen stadgar att det är i praktiken omöjligt att avsäga sig sitt syriska medborgarskap om detta erhållits på svärdsidan, d.v.s fädernet. Barn med en far som är syrisk medborgare blir per automatik syrisk medborgare från födseln om de föds i Syrien. För barn med endast en mor som syrisk medborgare måste medborgarskapet sökas.

Lagstiftningen gör en explicit skillnad på mäns och kvinnors status och samtidigt som konstitutionen säger att den är sekulär så finns det en religion där personer aldrig kan bli syriska medborgare. Judar är förbjudna att söka ett medborgarskap i Syrien även om de mot förmodan skulle vilja. Samma förhållanden råder i Jordanien. 

Det är intte fel att benämna såväl Jordanien som Syrien som konstitutionellt antisemitiska statsbildningar. Det var därmed sannolikt ingen slump att Svenska Institutet i Alexandrias huvudsakliga verksamhet, religionsdialog i Mellanöstern, kom att flyttas från Egypten till Jordaniens huvudstad Amman under regeringen Löfven. Institutet i Alexandria tvingades stänga och dess dåvarande direkor Peter Weiderud, tidigare ordförande för Tro och Solidaritet lämnade Alexandria under bitvis oordnade former 2019.

Likt Iran och Turkiet spelar värnplikten en stor roll i individens relation till staten och synen på om en medborgare skall kunna över huvud taget söka om att få bli befriad från medborgarskapet. Denna måste ovillkorligen genomföras och frikallelse är ovanlig även av medicinska skäl. I lagstiftningen finns ingenting som medger en befrielseavgift även om, menar vissa källor såsom flyktingorganisationerna att det föreeekommer. I sådana fall rör det sig om rena mutor.

Resehandlingar är svåra att få ut. 

Syriska pass är normalt giltiga i sex år; men för män som är på väg att fullgöra värnplikten gäller de i två år, och de måste få tillstånd från värnpliktsavdelningen för en förnyelse med ytterligare två år. Åldern för att fullgöra värnplikt är 18 år men kan förlängas till 41 år. Det har dock i samband med det syriska inbördeskriget att inkallninig av 50-åringar genomförts. Värnpliktslagarna gäller även de som emigrerat från Syrien.

Slutsatser

De dubbla medborgarskap som de senaste decenniernas migration lett till har medfört en rad med olika problem för Sverige. Säkerhetspolisen har identifierat detta som ett hot mot den nationella säkerheten där individen kan komma utsättas för press och annan otillbörlig påverkan för att istället löpa ursprungslandets ärenden om de inte redan prioriterar ursprungslandets nationella identitet före den svenska. 

Aftonbladets Lotta Ilona Häyrynen menar att ett dubbelt medborgarskap inte är ett hot och resonerar utifrån sitt eget svensk-finska medborgarskap. Att det är hysteriskt att tvivla på deras (de med dubbla medborgarskap) identiteter. Häyrunen missar dock poängen. 

Finlande är inte en antagonistiskt inställd stat till Sverige utan har långa historiska och kulturella band med Sverige. Finland är den forna östra halvan av riket och det är ingen slump att det första statsbesök en ny svensk respektive finsk statsminister genomför går till det forna syskonet. Finland respektive Sverige.

I relationen med andra demokratier präglas medborgarskapet av frivillighet. I relation till flera diktaturer präglas det av tvångs- och pliktlagar. Och som i fallet med Iran – en livslång lojalittet till i detta fall mullorna i Teheran. Med allt vad det för med sig. 

Häyrynen kan dessutom välja sida utan konsekvenser i sin roll som journalist och ledarskribent. Svårare blir det med de lojalitetskonflikter som uppstår om den enskilde skulle ha ett förtroendeuppdrag i riksdag eller hamna i regeringen. Vems intresse de skall företräda är inte längre lika självklart. Dels av identitetsskäl, men även vad en press på individen kan resultera i.

En rimlig slutsats är att den svenska konstitutionen reformeras. För att kunna bli folkvald till den svenska riksdagen är att endast ett medborgarskap bör finnas för varje enskild ledamot och att om det förekommer dubbelt medborgarskap skall detta redovisas för väljarna innan.

Allt detta blir skall-krav om den enskilde blir föremål för att kunna bli minister. Ministrar förväntas idag redovisa inte bara aktieinnehav och större förmögenheter men slipper undan redovisningskrav av andra nationella lojaliteter eller identiteter än de svenska. Skulle den enskilde ha svårt att välja så är valet redan gjort. Om det är viktigare för individen att behålla ett danskt, finskt eller norskt medborgarskap än att uppehålla ett ämbete så kanske det är så att den personen inte skall ägna sig åt politik.

Om en person inte kan avsäga sig sitt medborgarskap finns det andra uppgifter att fullgöra än en minister eller riksdagsledamots. Och arbetsmarknaden kan erbjuda en rad med alternativ, även inom den politiska sfären som tjänsteman. Då behöver den enskilde endast genomgå en säkerhetsprövning som till sin natur är icke-diskrimerande.

I USA har kongressen löst detta med att en amerikansk president och vicepresident måste för att vara aktuell eller ens valbar vara född i USA. En konstitutionell lösning för att så långt det är möjligt och rimligt bygga bort andra nationella lojaliteter och identiteter än den amerikanska.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se