Vad är det som skall försvaras?

Johan Westerholm. Illustration: Lars Vilks 2020 (rondellhunden längst ner till vänster)
  • Lördag 13 jan 2024 2024-01-13
E-post 127

Carl-Oskar Bohlins (M) tal i Sälen har väckt många reaktioner. Som att Sverige måste mobilisera. Men det finns idag ingen egentlig debatt om vad som ska försvaras utöver debatten om att krig är hemskt och måste undvikas. Det som ska försvaras är mycket riktigt hotat. Men inte bara av främmande makt utan även av den sittande regeringen.

Det kan bli krig, sade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M) i Sälen. Han och regeringen satte agendan för hela Folk och Försvars konferens och väckte debatt om vad han menade. Om kriget, i form av ett väpnat angrepp, stod för dörren. Reaktionerna var en spegel av hur Sverige metodiskt rustat ner inte bara den militära kapaciteten sedan regeringen Persson utan även den psykologiska beredskapen och kunskapen om vad krig är.

Minst lika stor okunskap finns kring vad det är som ska försvaras. Och i vilken mån det är hotat.

Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimer. (SUM) siste ordförande menar att statsministern uppmanar till jihad, heligt krig.

I någon mån har Musa mer rätt än de flesta och sannolikt förstår Musa mer av Bohlins budskap än den senares egna supporterskara. Även om kanske Musa i flera fall håller med regeringen att blasfemilagar i någon form vore önskvärt.

Svenska friheter hotade

Ytterst är det de svenska värderingarna som måste försvaras. Värderingar och friheter som till exempel yttrandefrihet, mötes- och organisationsfriheterna, tryckfriheten samt inte minst informationsfriheten.

Frihetsideal som är hotade i hela Europa. Där dessa inte är självklara efter att Danmark infört förbud mot att skända religiösa skrifter. Den så kallade ynkryggslagen. Fängelse finns på straffskalan för att skända en religiös skrift som Koranen.

I Ryssland är det till exempel förbjudet att genom karikatyrer håna president Putin. Att skända den turkiska flaggan och presidentämbetet kan ge upp till fyra års fängelse. Skändandet av religion och religiösa symboler eller religionskritik ger mellan två veckors fängelse upp till två år. Såväl Ryssland som Turkiet bedriver idag såväl proxy- som hybridkrig mot Sverige för att tvinga fram blasfemiliknande lagar. Som inskränker det fria ordet.

Och Sverige har inte varit opåverkade. Justitieminister Gunnar Strömmer har inlett processen för underkastelse genom att tillsätta en utredning syftande till att begränsa mötesfriheterna. Rätten att i organiserad form framföra sina åsikter. Denna grundlagsnära begränsning sker genom ändringar i Ordningslagen där polisen är tänkt att kunna ta hänsyn till generella och abstrakta hotbilder.

En annan frihet som regeringen avser begränsa är informationsfriheten. Att begränsa rättsdatabasernas möjlighet till publicering av offentliga beslut. Såsom domar och andra offentliga handlingar. Strömmer fullföljer därmed hans företrädare i ämbetet Morgan Johansson (S) vilja att begränsa medborgarnas rätt till att ta del av offentliga handlingar. Ett domstolsbeslut är en offentlig handling.

Att ta till vapen, som Musa tolkar in regeringens linje, för att försvara grundläggande principer och friheter är fullt naturligt att mobilisera för. Men vapen kan även vara pennans och ordets makt när grundläggande frihetliga principer hotade. Och jihad, ett heligt krig, är något som utropas när det heligaste vi har att försvara är hotat.

Regeringen har på olika sätt börjat agera för att vrida pennan och ordet ur händerna på medborgarna. Ytterst en anpassning till ett av de krav som främmande makt och mellanfolkliga organisationer ställer på Sverige.

Idag är alla våra friheter hotade. Inte bara från främmande makt utan även från den sittande regeringen. Som genom att runda grundlagarna vill införa begränsningar i vår rätt att yttra oss och som genom skärpningar av främst Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen vill försvåra granskning av annars offentliga beslut.

Så visst har Musa rätt i någon mening. Vi står inför vad jag menar är ett heligt krig. Om det som i varje fall jag håller för heligt ska försvaras.

Alla de rättigheter, principer och friheter som byggt och bygger Sverige och det fria väst. Yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, religionsfrihet, organisationsfrihet och informationsfrihet.

Dessa är hotade. Inte bara av främmande makt. Utan även av våra egna politiker som genom yttre hot på ett eller annat sätt börjat vika sig.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se