Åklagarmyndigheten kämpar mot klockan

Polisens och Åklagarmyndighetens logo. Montage.
  • Torsdag 13 maj 2021 2021-05-13
E-post

För Karl Hedin råder idag väntans tider efter det att han begärt att åklagarmyndigheten, sannolikt utvecklingscentrum, skall överpröva åklagarens beslut att överklaga den friande domen mot honom. Något som kan bli en återkommande historia. Åklagarens agerande tyder på att det pågår en cynisk kamp mot klockan för att rädda åklagarmyndighetens, rikspolischefen samt NOA:s eget skinn.

För Karl Hedin råder idag väntans tider efter det att han begärt att åklagarmyndigheten, sannolikt utvecklingscentrum, skall överpröva åklagarens beslut att överklaga den friande domen mot honom. Åklagare lars Magnusson menade att Hedin skulle dömas till sex månaders fängelse eftersom Magnusson ansåg att han bevisat att Hedin skulle ha skjutit varg senhösten 2018 om han fått möjlighet till det.

Läs mer: Ny vändning i målet mot Karl Hedin – Begär överprövning av åklagarens beslut

En viktig del i bevisningen var, att åklagaren försökte få Hedins åsikter om den statliga vargförvaltningen till att vara bevis för, att han tänkt döda en varg illegalt om han fick möjlighet. Domstolen påpekade i sin dom tydligt, att en tilltalads politiska åsikter aldrig kan läggas till grund för bedömningen av detta, eller något annat åtal.

Hedin och de övriga åtalade har alla blivit frikända av en enig tingsrätt på samtliga punkter.

Läs mer: Den friande domen mot Hedin en orgie i pinsamheter för polis och åklagare

Det friande domstolsbeslutet innehåller även en annan passage som borde kunna översättas med, att det inte funnits sannolika skäl för åtalet. Att bevisningen som åklagaren lagt fram var så svag, att domstolen inte fann det nödvändigt att ens värdera försvarets synpunkter, utan kunde konstatera att åklagarens bevisning inte uppnådde de beviskrav, som krävs i ett brottmål.

Detta kan vara en av förklaringarna till att Lars Magnusson valt att överklaga tingsrättens beslut. Den dag den skrivningen som tingsrättens dom vinner laga kraft öppnar det för en helt unik process i svensk rättshistoria.

Obefogat åtal.

Brottsbalkens 15 kapitel, §5 lyder:

Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sexmånader. Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning. Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Här finns några begrepp att fokusera vid;

  • Åtalet skall vara väckt mot en oskyldig d.v.s. någon som blir friad i domstol.
  • Uppsåtet skall vara att vederbörande skall bli fälld.
  • Straffet för brottet avgörs av, om brottet kan anses vara grovt eller inte. Finns det inte sannolika skäl för en fällande dom, skall dömas för obefogat åtal.

Vägs dessutom hela den process in som föranledde åtalet mot Hedin kan det dessutom bli frågan om falskt åtal vilket då är den grövre arten av brott. I Hedins fall bör det inte uteslutas eftersom förundersökningen mot Hedin, samt den inledande undersökningen vid NOA, innefattade inte bara manipulation av utskrifter av avlyssning som fattats på felaktiga grunder samt att Västmanlands tingsrätt aldrig protokollförde beslutet samt annan bevismanipulering.

Läs mer: Ett obalanserat rättssystem

Hur NOA:s representant på en parkeringsplats i Västerås instruerar huvudvittnet i hur denne skall återvända till sin bostad med preparerade jaktkläder så att NOA kan finna det under en förnyad husrannsakan.

Det går inte att utesluta att kammaråklagaren i sin överklagan försöker köpa sig tid. Han har redan aviserat att han inte kommer lägga fram någon ny bevisning inför hovrättförhandlingarna utan valt att fokusera på några av de som han redan fått med marginal underkänt på i tingsrättsförhandlingarna.

Hovrätten har ännu inte satt rättegångsdatum för processen utan underhandsinformation pekar på en väntetid på upp till två år. I sådana fall två års respit till innan en dom kan vinna laga kraft och Hedin kan inleda en process om huruvida åklagaren, i detta fall Lars Magnusson, i samförstånd med NOA väckt falskt alternativt obefogat åtal.

Karl Hedin är idag 71 år. Även om 71 år inte är en hög ålder är det en ålder då orken kan börja tryta för de flesta. Och åklagarmyndigheten vet att Hedin har de finansiella resurserna att söka upprättelse i varje instans. Det enda åklagarmyndigheten har på sin sida är tiden. Att tidens tand nöter ut Hedin.

Trots de i praktiken förödande skrivningarna i tingsrättsdomen för kammaråklagare Lars Magnusson väljer han, sannolikt med sina chefers medgivande, att dra ut på processen trots att nederlaget redan nu borde hägra vid horisonten. Ett nederlag som med en sannolikhet gränsande till visshet kommer inleda en rättsprocess mot honom själv i någon form.

Innan en friande dom mot Hedin vunnit laga kraft är det omöjligt för Hedin eller någon annan att inleda en process om obefogat eller falskt åtal. Det vet åklagarmyndigheten om.

Allt tyder på att det pågår en cynisk kamp av staten mot klockan för att rädda åklagarmyndighetens, rikspolischefens samt NOA:s eget skinn.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se