Ibn Rushd granskat av Göteborgs stad – Får kraftig kritik för sin verksamhet

Ibn Rushd/Göteborgs stad. Montage.
  • Fredag 14 maj 2021 2021-05-14
E-post

Det underlag som Stadsledningskontoret i Göteborgs stad tagit fram ligger till grund för Sociala resursnämndens beslut om studieförbundet Ibn Rushd skall erhålla fortsatt skattefinansiering pekar på stora oegentligheter inom studieförbundet. Nämnden skall fatta beslut under maj månad men redan nu bör det stå klart att ett beslut kommer innebära kraftiga förändringar för en av Muslimska brödraskapets viktigaste svenska finansieringskällor.

Stadsledningskontoret i Göteborgs stad tillfrågades under 2020 blivit av den sociala resursförvaltningen att ge dem stöd i fråga om utbetalning av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Stöd har bland annat önskats genom att få tillgång till den kompetens som finns knutet till nätverket Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. I nätverket ingår 11 samverkande myndigheter och leds av stadsledningskontoret genom avdelningen Trygghet och samhälle.

Till grund yttrande ligger riktlinjen för föreningsbidrag till civilsamhälle där Göteborgs stads värdegrund är ett kriterium för utbetalning. Värdegrunden i sin tur bygger på demokratins värdegrund som kommer till uttryck i bland annat regeringsformen och FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter samt Europakonventionen.

I yttrandet, daterat den 26 november 2020 framkommer en rad med slutsatser som Ledarsidorna tidigare pekat på. Att studieförbundet egentligen är att betrakta som ett trossamfund som bedriver koranskoleverksamhet i studiecirkelformat. Att ge bidrag till denna form av verksamhet är inte tillåtet enligt Göteborgs regelverk för bidragsutbetalning.

Bidraget använts för religiöst arbete Av IRVs årsberättelse 2019, distrikt Västra framgår för 2019 att inom folkbildning hölls 2126 arrangemang, varav 1500 utgjordes av livsåskådning. Livsåskådning är indelat i följande underkategorier: Folkbildning om islam, Interreligiösa möten, Stärka den svenskmuslimska identiteten och Utbildning av imamer och folkbildare om islam.

Av genomförda arrangemang 2019 utgjordes ca 62 procent av livsåskådning vilket ligger inom ramen för religiöst arbete. (SRF har i sitt tidigare tjänsteutlåtande uppgett att IRV själva klassificerat cirka 43 procent av arrangemangen under 2019 som utbildning i religion). 

Noterbart är att i inlämnade mallar på samarbetsavtal och verksamhetsavtal som utgör avtalsunderlag mellan IRV och samverkande föreningar saknas klausuler som utesluter utbetalning av bidrag för religiös verksamhet. Mot denna bakgrund får en övervägande del av IRV verksamhet anses bestå av religiös verksamhet vilket är i strid med gällande riktlinje.

(Red:s fetmarkering)

Mer läsning: Ibn Rushd egentligen ett trossamfund – Bör förlora rätten till statsbidrag för folkbildning

Vidare framkommer att Ibn Rushd Västra, IRV, inte har någon egen administration utan låter Ibn Rushd centralt hantera de utbetalade medlen varför de bidrag som Göteborgs stad betalar ut till IRV inte går att följa eller härleda. Följa kassaflöden för att säkra att bidrag som utbetalats går till avsett ändamål.

Studieförbundet IRV är en självständig juridisk person (ideell förening) som saknar egen ekonomisk administration.Den sköts istället av riksförbundet Ibn Rushd som också betalar ut löner och därmed fullgör skyldigheten att lämna skattedeklarationer för IRV. Det är därmed inte möjligt att följa betalningsflöden enbart genom att granska IRV, dvs. den lokala föreningen som sökt bidragen.

Mer läsning: Ibn Rushd till motangrepp – Avslöjas av sin egen dokumentation

Ett bidragsindustriellt komplex med onormalt höga löner

I underlaget framkommer det även att lönenivåerna inom Ibn Rushd bör anses som extremt höga för att vara representativa för en verksamhet som i grunden bygger på ett stort mått av frivillighet. Det granskade åren visar att 2019 ökade personalkostnaderna kraftigt. Den genomsnittliga personalkostnaden per anställd under 2019 uppgick till ca 1 056 000 kronor medan motsvarande kostnad under 2018 var ca 542 000 kronor.

Lönekostnaden för 2019 motsvarar en månadslön på drygt 65 000 kronor i snitt för de anställda vid Islamic Relief Väst. En lönekostnad som uteslutande finansieras med statsbidrag och kommunala bidrag.

Den höga lönenivån inom Ibn Rushd Väst är inte unik på något sätt. Även huvudkontoret i Stockholm präglas av höga löner i sammanhanget. Ibn Rushd hade på det nationella kontoret 2019 tolv anställda till en lönekostnad, exklusive rektor, om 7 852 375 kronor exklusive sociala avgifter som uppgick till 3 151 737. Kostnaderna ökade jämfört med 2018 trots att antalet anställda sjönk från 15 till 12.

Den genomsnittliga månadslönen vid Ibn Rushd huvudkontor i Stockholm blir därmed 54 530 kronor. Lägre än vid verksamheten i Göteborg men samtidigt högre löner än vid till exempel ABF. Endast ABF högsta ledning når nästan upp till Ibn Rushd snittlöner. En medarbetare på ABF lokalt har i regel en lön mellan 24 000 och 30 000, en medarbetare på regional nivå kanske 10 000 till och endast den högsta ledningen inom ABF ligger mellan 55 000 och 60 000 kronor eller fortfarande under IRV snittersättning.

Ibn Rushd är totalt sett det minsta av de nio utbildningsförbunden men är det som betalar ut de högsta skattefinansierade lönerna till sina anställda.

Som jämförelse kan en specialistsjuksköterska vid en intensivvårdsavdelning räkna med en medianlön om 35 000 kronor, inklusive OB-tillägg kan denne komma upp i 42 000 kronor. Jämförelsen är relevant i nuvarande pandemi. För en läkare med specialistkompetens inom IVA ligger medianlönen på 64 600 kronor enligt den senaste lönestatistiken. En civilingenjör med 20 års erfarenhet ligger kring 55 000 kronor enligt samma statistik.

Slutligen konstaterar Statsledningskontoret att bidrag inte får betalas ut för att reglera skulder. IRV har de senaste åren kraftigt ökat sina skulder varför en sanering av ekonomin är brådskande.

Det underlag som Stadsledningskontoret i Göteborgs stad tagit fram ligger till grund för Sociala resursnämndens beslut om Ibn Rushd skall erhålla fortsatt skattefinansiering. Nämnden skall fatta beslut under maj månad.

Mer läsning: Ibn Rushd ingår i Muslimska brödraskapets fasta struktur – avslöjade av sina egna stadgar

 

 

Se även Världen Idags videoinslag i programformatet Hot Spot där Johan Westerholm utvecklar var i Muslimska brödraskapets kluster som studieförbundet Ibn Rushd befinner sig.

 

 

I dagens extramaterial kan prenumeranter ta del av Statsledningskontorets hela utredning.

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Tycker du att vi gör skillnad bli gärna prenumerant. Som prenumerant och premiumkund kan du ta del hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar och podcasts.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du hittar här.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se