Västmanlandsfallet – en saga utan slut

Karl Hedin. Polisen. Montage.
  • Onsdag 16 jun 2021 2021-06-16
E-post

Västmanlandsfallet, eller åtalet mot Karl Hedin, bjuder på en ständig fortsättning. Polisen vägrar nu, trots ett tydligt regelverk, att ompröva det interimistiska beslag av vapen de genomfört. Det finns mer och mer som pekar på en lång fortsättning och att förr eller senare kommer det få konsekvenser långt utanför vad åklagaren har haft för avsikt.

Västmanlandsfallet, eller de rättsliga turerna kring anklagelserna mot industrimannen Karl Hedin, har gått in i en ny fas i avvaktan på att hovrätten skall besluta om datum för hovrättsförhandlingar efter att åklagaren överklagat den friande domen.

Tingsrätten friade Hedin på samtliga åtalspunkter då de menade att åklagarens bevisföring var så svag att Hedin inte hade behövt ett juridiskt ombud samt att Hedins, av åklagaren antagna åsikterna i vargfrågan, inte någonsin kunde ligga till grund för en rättslig prövning.

Läs mer: Åklagaren anser att egna gissningar vara ovedersägliga bevis

Åklagaren, samt åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, är dock av en annan åsikt och driver nu åtalet upp till hovrätten.

I mellantiden har Karl Hedin begärt att få sin vapenlicens samt sina vapen tillbaka då det enligt honom tillkommit omständigheter i Polisens interemistiska beslut att ta vapnen och licensen i beslag. Att Hedin blivit friad på alla punkter av en enig tingsrätt.

Läs mer: Åklagaren åberopar bevis som inte finns

Polismyndigheten är en självständig myndighet som oavhängigt domstol och åklagare skall pröva denna form av beslag. Och skall, vid de tillfällen som nu uppstått, ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter.

Inledningsvis beslutade polisen att inte ompröva beslaget i ett beslut som inte gick att överklaga vilket Hedin via ombud begärde. Sven Severin har uppmärksammat polismyndigheten på att att de inte avser ens pröva eller ta in de nya uppgifter som Hedin lämnat in. Den friande domen. Och efterlyser ett beslut som går att överklaga.

Läs mer: Nya motgångar för Karl Hedin

Genom detta har Hedin via ombud begärt ytterligare en överprövning där de för polisen klargör dess skyldigheter att ta in de nya omständigheter som nu föreligger. Den friande domen.

Hedins ombud, advokat Sven Severin pekar på bland annat

Enligt 6 kap 4 § första stycket b) vapenlagen ska Polismyndigheten besluta att ett vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis ska tas om hand om det är sannolikt att tillståndet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

I prop. 2011/2012:109 s. 34 f. uttalas bl.a. följande beträffande omhändertagande av vapen och ammunition. Ett beslut om omhändertagande av vapen och ammunition är en interimistisk åtgärd som vidtas i avvaktan på att frågan om återkallelse av tillståndet prövas. 

Regleringen av omhändertagande av vapen m.m. ska läsas mot bakgrund av bestämmelserna i 6 kap 1 § första stycket vapenlagen, vilka innebär att ett tillstånd att inneha skjutvapen ska återkallas av polismyndigheten bl.a. om ”tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen”. Så anses regelbundet vara fallet efter en fällande dom för t.ex. jaktbrott.

Av 6 kap 4 a § samma lag framgår att, om Polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 4 §, frågan om återkallelse ska prövas skyndsamt.

Severin påpekar att Hedin är att betrakta som oskyldig i lagens ögon i likhet med alla andra medborgare och framför allt med den friande domen. En dom som enligt gällande regelverk är en ny omständighet som polisen är skyldig, enligt samma regelverk, är skyldig att pröva.

Vilket polisen förvägrar Hedin att göra.

En inte orimlig slutsats är att Västmanlandsfallet kommer att förfölja inte bara åklagare och polis fram till dess att Västmanlandsfallet avgjorts. En process som med en sannolikhet gränsande till visshet över tid kommer få politiska följdverkningar. Utöver att den utmanar allmänhetens respekt för rättsväsendet.

Samtidigt som gängkriminalitetens effekter blir allt mer påtagliga anslår åklagare och polis mångmiljonbelopp för att trakassera en enskild medborgare så till den vida grad att domstol tvingas påtala för åklagare att åsiktsbrott inte finns i den meningen i Sverige (än) som åklagaren vill mena är brottsliga samt att åklagaren, trots outsinliga resurser, presterar ett åtal så svagt att Hedin hade klarat sig utan ombud.

Jaktåret 2017–2018 löste 255 411 svenska jägare jaktkort. Följande jaktår betalade 258 314 jägare sin viltvårdsavgift enligt en sammanställning i Svensk Jakt.

Karl Hedin, och Västmanlandsfallet, har kommit att bli en symbol för hur staten med obegränsade resurser, finansierade av skattebetalarkollektivet, trakasserar en enskild jägare i allmänhet och folk boende i glesbygd i synnerhet på något som mer och mer tyder på en ideologisk grund.

Hedin har idag utvecklats till en symbol för en vidare livsstil som omfattar mer än en kvarts miljon väljare. Den omfattar alla de som bor utanför de större tätorterna.

Som är väljare de med.

 

Alla artiklar om Karl Hedin och Västmanlandsfallet kan du hitta i länken här.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se