Styr Sveriges Radio/Ekots värdegrund opinionsmätningarna?

SR / Indikator logo
  • Onsdag 15 nov 2023 2023-11-15
E-post

Ledarsidornas granskning av Public Service kan idag avslöja att Sveriges Radio/Ekot utan stöd i forskning exkluderar väljare över 80 år i sina opinionsundersökningar. Grunden ska vara, menar ansvarig producent, att väljare över 80 år har sådana fysiska och mentala handikapp att de inte klarar av att svara på Sveriges Radio/Ekots frågor.

Sveriges Radio Ekot, som fram tills nyligen inte har haft regelbundna egna mätningar utan sammanvägningar av flera institut har utan att genomföra en offentlig upphandling om en tjänst som är att se som standardiserad, köpt in dessa tjänster från Göteborgsföretaget Indikator. Sveriges Radios jurist menar att denna tjänst är så pass unik att den kan omfattas av programundantaget trots att det idag finns ett tiotal företag som levererar samma tjänst.

Relaterat: SPF Seniorerna reagerar på Ledarsidornas avslöjande om åldersdiskriminering

Sveriges Radio menar att sammanvägningen av olika väljarbarometrar med åren blivit tunnare eftersom färre institut uppfyller Sveriges Radios höga kvalitetskrav. Valet föll på Indikator på grund av den seriösa metoden som liknar SCB:s med slumpmässigt urval och transparens.

Valet av Indikator och dess metoder kommenteras av Fredrik Furtenbach med att det görs för få bra mätningar samt att flera av instituten eller bolagen tar genvägar och kompromissar med metod av rena kostnadsskäl.

Men metoden som Ekot och Indikator använder sig av visar upp samtliga de brister som Furtenbach åsätter stora delar av en hel bransch. Furtenbach kommenterar inte heller i detalj vilka företag han åsyftade som klandervärda eller ha låg kvalitet i sin kommentar när han framhäver Indikators förtjänster.

Ekot diskriminerar i svepande och generaliserande ordalag

Ekot/Indikators model bara liknar SCB som i sina undersökningar når hela befolkningen. Sveriges Radio och Indikator har tagit just en sådan av Furtenbach kritiserad genväg när de valt att exkludera alla i Sverige folkbokförda väljare över 80 år. En väljargrupp om 560 000 väljare. Något som SCB inte gör. Indikator levererar endast den tjänst som Ekot definierar.

Ledarsidorna sökte Sveriges Radios VD Cilla Benkö som i sin tur hänvisade till Ekots chef Klas Wolf-Watz som i sin tur delegerade ansvaret till en medarbetare.

I sitt svar till Ledarsidorna menar Ekots medarbetare och producent Helena Giege att många opinionsinstitut har en övre gräns på 80 år. Ett påstående utan saklig grund som hon inte heller hon, likt Furtenbach, specificerar.

Giege gör i SR/Ekot:s svar gällande att gränsen på 80 år är satt på grund åldersrelaterade symptom:

Vissa personer över 80 både kan och vill svara men en del hindras av fysiska och kognitiva sjukdomar.

(Red:s fetmarkering)

Detta skulle då motivera och legitimera att SR/Ekot kan exkludera hela åldersgrupper. Vidare menar Giege att denna grupp inte skiljer sig annat än marginellt från 75–80 åringar som mäts. Det påverkar med andra ord inte undersökningarna totalt i någon högre utsträckning menar Giege. 

Giege hänvisar inte till något studie som bekräftar hennes uttalande för en såpass bred diagnostisering eller väljaranalys eftersom det inte finns några jämförandestudier där grupperna ställs mot varandra. Dessutom mäter inte Ekot/Indikator åldersgruppen över 80 år alls.

Med andra ord kan inte heller det svaret Ekot anses ligga inom ramen för de kvalitetskriterier som Sveriges Radio satt upp själva samt påstå sig leva efter. Giege diagnosticerar å Sveriges Radios vägnar de facto i ett svepande ordval 560 000 röstberättigade svenskar så pass fysiskt och mentalt handikappade att det bör göras tveksamt om dessa skall ha kvar sin rösträtt.

Sveriges Radio/Ekot har dessutom fel i sak. Det är fullt möjligt att genomföra olika former av opinionsundersökningar i de äldre årsklasserna.

SR/Ekots påståenden saknar stöd

Novus har låtit göra en specialanalys av väljarbarometern för att titta på den äldsta åldersgruppen 85 år och uppåt.  Denna grupp som består av ca 270 000 röstberättigade.

Bland de äldre skulle nästan S få egen majoritet om endast denna grupp röstat. SD skulle vara långt svagare. Det visar sig också att det framförallt är kvinnorna i åldersgruppen som lyfter S och trycker ned SD:s stöd. Även M är svagare bland kvinnorna. C har ett starkt stöd bland de äldre männen, där nästan var tionde man 85+ skulle rösta på C om det vore val idag. Nästan var tionde kvinna skulle rösta på KD.

Underlaget som Novus redogör för är baserat på en sammanslagning av väljarbarometrar genomförda mellan vecka 32 till 41 under 2023. Totalt har 8479 personer intervjuats, och av dessa är 400 personer 85 år eller äldre. Novus metod har vetenskapligt stöd.

Även Verians panel ger en bra bild av opinionsläget för befolkningen som helhet, även med begränsningen av deltagare till åldrarna 18-84. Verian är ett välrenommerat undersökningsföretag som sedan 60-talet utfört väljarundersökningar i företagsnamnen Sifo, Kantar Sifo respektive Kantar Public.  

Enligt sin hemsida skall Sveriges Radios arbete präglas av oberoende och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som politiska, ekonomiska och andra intressesfärer i samhället.

På den slutliga frågan från Ledarsidorna om hur Ekot bedömer allmänhetens förtroende för Sveriges Radios journalistik i allmänhet och samhällsbevakning påverkas av av de faktiska bristerna i Ekots opinionsundersökningar svarar Helena Giege att

Att vi [Ekot] har opinionsundersökningar som svarar upp mot våra höga kvalitetskrav tror vi kommer påverka förtroendet i positiv riktning.

Relaterat: Så diskriminerar SVT medvetet väljargrupper i väljarbarometrar

Retarerat: Så styr Kreab opinionen med egna opinionsundersökningar

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se