Studieförbunden under press – börjar ställa krav på medlemmar att presentera kvitton för ersättning

Genrebild Pixabay/Studieförbunden logo. Montage.
  • Onsdag 12 jan 2022 2022-01-12
E-post 525

Pressen på Folkbildningsrådet att städa upp i sin verksamhet ökar. Det går inte att utesluta att Riksrevisionens pågående granskning föranlett en rad med skärpningar av de interna regelverken samtidigt som Riksrevisionens rapport är försenad till augusti i år. Strax innan valet till riksdagen.

Staten finansierar årligen studieförbundens folkbildningsverksamhet om cirka 1,8 miljarder kronor med uteslutande skattemedel. Efter flera fall av fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet kunnat avslöjas, av bland annat opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell, Ledarsidorna samt inte minst TV4 avslöjanden om oegentligheter med dessa medel på Järvafältet inledde Riksrevisionen en granskning den 14 juni 2021 om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen är effektiv.

Granskningen var även ett direkt resultat av att bland annat regeringsunderlaget, med stöd från Centerpartiets Per Lodenius och Liberalernas Krister Nylander avslagit ett moderat utskottsinitiativ i Kulturutskottet att uppmana regeringen att granska verksamheten. Riksrevisionen står helt utanför regeringen och riksdagen och har ett mandat att inleda granskningar självständigt vilket utnyttjades i den uppkomna situationen. Detta då det inte ligger i främst Socialdemokraternas fall, som dominerar utbildningsförbunden med ABF, att granska verksamheten.

Motståndet mot granskning har varit kompakt ända sedan Ledarsidorna inledde en granskning av ABF respektive studieförbundet Ibn Rushd efter att det senare för skattemedel avsedda för folkbildning förvärvat konferensanläggningen Granhedsgården AB 2015 och fört över 50 procent av ägandet till Muslimska brödraskapets klusterorganisation stiftelsen Islamiska Förbundet i Sverige. 

Granskningen, och kraven på granskning, har av företrädare påståtts vara islamofobiska eller bildningsfientliga trots att det nu dokumenterat kan konstateras att mångmiljonbelopp av skattebetalarnas medel hanterats felaktigt.

Internt Folkbildningsrådet samt hos medlemsorganisationen Studieförbunden har motståndet mot granskning varit kompakt. Detta motstånd gestaltades tydligast i den av Folkbildningsrådet initierade egenutredning av studieförbundet Ibn Rushd som genomfördes av professor Erik Amnå. Reaktionerna på denna utredning, som behäftas med några direkta sakfel, var talande. Vid presentationen i Stockholm menade bland annat Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner att en ökad uppföljning och kontroll av utbetalade medel skulle hota rådets demokratiuppdrag och deltagarnas personliga integritet. 

Något som endast en ur publiken, Tjia Torpe från RIO – de folkrörelsedrivna folkhögskolornas organisation opponerade sig mot. Torpe menade att oviljan att låta sig granskas eller vara transparenta med skattemedels nyttjande skulle hota hela modellen med en statsfinansierad civilsamhällessektor.

Den press som som arbetats upp mot Folkbildninsrådet i allmänhet och studieförbunden i synnerhet har trots detta börjat rendera i en rad med resultat. De flesta sannolikt som en direkt följd av Riksrevisionens granskning, och fynd, som kommer presenteras under augusti i år, strax innan valet. Rapporten är försenad då den inledningsvis skulle presenteras under senvåren eller försommaren.

Studieförbunden har under 2021 och 2020 nu enligt egna uppgifter arbetat intensivt med att göra noggranna genomlysningar och kontroller av verksamheten för att hitta fel och avvikelser. Parallellt med detta har Studieförbunden, även det enligt egna uppgifter i en skrivelse till regeringen och riksdagen genomfört ett offensivt åtgärdsprogram för att bättre förebygga, identifiera och stoppa felaktigheter. 

Kontrollerna som genomförts har också identifierat en mindre andel direkt fusk. Dessa fall utreds noga menar Utbildningsförbunden och anmäls vidare. Studieförbunden menar i sin skrivelse att efter att samtliga studieförbund nu gjort flera genomlysningar av sin verksamhet var för sig och tillsammans kan de konstatera att avsiktligt fusk mot studieförbunden utgör en mycket begränsad andel av alla fel. 

Vad som är studieförbundens kriterier för fusk och vad som är att beteckna som fel framgår inte av skrivelsen men i denna finns ett antal passager som bör mana till oro samt ytterligare åtstramningar från statens sida. 

Studeförbunden skriver i en passage att

Strama rutiner för kostnadsersättningar 

Studieförbunden ska ytterligare stärka kvalitetssäkringen av att kostnadsersättningar går till folkbildning och inte betalas ut felaktigt. Skarpa krav ställs. 

Uppdaterad status: 

Frågan har hög prioritet. Kostnadsersättningar för exempelvis lokaler är ett naturligt inslag i studieförbunden men det är viktigt med tydliga krav på underlag och kvitton. 

Av skrivningen är det inte orimligt att sluta sig till att skattemedel tidigare metodiskt har slussats vidare utan vare sig kvitton eller annat underlag för utbetalning. Enligt bokföringslagen är detta ett avsteg och utgör underlag för att rättsväsendet inleder en förundersökning. Denna form av krav bör anses vara väl kända för alla svenska medborgare som någon gång fyllt i en reseräkning eller självdeklaration.

De övriga åtgärder som Utbildningsförbunden enligt egna uppgifter säger sig ha genomfört eller står i begrepp att genomföra ger ett närmast debilt intryck och bör anses i all annan verksamhet som direkt självklara.

Oaktat vad utbildningsförbunden, eller även Folkbildningsrådet nu enligt egna uppgifter säger sig vidta för åtgärder så vittnar det underlag som nu kommer fram om att verksamheten sedan lång tid lidit av en slapphet i hanteringen av allmänna medel. En slapphet som försvarats mot en kritisk omvärld med påståenden om att kraven på ordning och reda skulle drivas av bildningsfientliga och islamofobiska vanföreställningar.

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Ur dagens artikel extramaterial: Utbildningsförbundens skrivelse till regeringen

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se