JO höjer temperaturen i Länsstyrelsen i Stockholm

Anna Kinberg Batra / Nato logo. Bildkälla Wikipedia. Montage.
  • Torsdag 9 maj 2024 2024-05-09
E-post 92

Justitieombudsmannen, JO skickade under gårdagen ut de frågor som främst landshövdingen i Stockholm, Anna Kinberg Batra, skall besvara kring hur hon agerade när tre tjänster tillsattes vid myndigheten. Särskild vikt lägger JO vid att de som svarar på frågorna skall informera JO om dessa under det arbetet att svara på skrivelsen har kontakt eller på annat sätt informerar varandra om hur de svarar på frågorna.

Justitieombudsmannen, JO, beslutade under gårdagen att utreda de närmare omständigheterna kring tre rekryteringar på Länsstyrelsen i Stockholm. Aftonbladets avslöjande om att landshövding Anna Kinberg Batra anställt  två vänner som planeringschef respektive  organisationsutvecklare samt rekryteringen av den nya beredskapschefen vilken TV4 kunde rapportera om inledningsvis.

JO kräver att Anna Kinberg Batra personligen svarar på en rad frågor. Bland annat hur hennes koppling till de tre personerna såg ut innan de anställdes samt vilka överväganden om jäv som gjordes. Bland annat kräver JO att Kinberg Batra redogör för huruvida hon skulle vara gudmor åt planeringschefens barn.

Relaterat:  Stockholm rätt man på rätt plats?

JO vill dessutom att tidigare länsöverdirektör Åsa Ryding, som köptes ut för ett miljonbelopp, svarar på frågor om de uppmärksammade rekryteringarna till myndigheten. Samtliga tillfrågade skall ha lämnat sina yttranden till JO senast den 8:e juli.

Av underlaget framgår att

Enligt 13 kap. 6 § regeringsformen ska de som står under JO:s tillsyn, det vill säga Länsstyrelsen lämna de upplysningar och yttranden som JO begär. En myndighet är skyldig att biträda JO i utredningsarbetet så att de sakförhållanden som omfattas av granskningen klarläggs. Tjänstemän ska sanningsenligt och uttömmande uppge alla omständigheter om den sak som JO utreder och t.ex. ge besked om tjänsteåtgärder de har vidtagit i form av beslut eller på annat sätt

(Reds: fetmarkering)

JO avslutar med något som bör få de tillfrågade att fundera noga på vad de svarar och hur de formulerar sig med tanke på de skall-krav som regleras i grundlagen (regeringsformen):

Det ska framgå av remissvaret om den eller de befattningshavare som berörs har fått del av myndighetens remissvar. 

(Reds: fetmarkering)

Att tidigare länsöverdirektör Åsa Ryding skulle vilja samordna sina svar med Länsstyrelsen bör anses som osannolikt.

Ryding blev arbetsbefriad med lön i ett halvår och fick samtidigt mer än två miljoner kronor när hon köptes ut i förtid mot sin vilja. Landshövdingens beslut ska ha skapat starka reaktioner internt enligt Dagens Nyheter.

I fallet med rekryteringen av planeringschef och verksamhetsutvecklare tyder mycket på att det är mer eller mindre rena vänskapsrekryteringar. Tjänsten som verksamhetsutvecklares tillkomst är något som intresserar JO vilket framgår av underlaget, i vilken mån som landshövdingen följt regelverken.

Beredskapschefens kompetens väcker frågor

Med beredskapschefens rekrytering finns det ännu större skäl att följa utvecklingen och i vilken utsträckning som myndigheten och den slutligen rekryterade väljer att synkronisera och samordna sina svar. Den person som slutligen fick tjänsten som beredskapschef saknade inte bara de formella skall-kraven, en akademisk examen. När denne ställs mot andra sökanden, som inte ens kallades till intervju, kan det bli komplicerat för landshövdingen att förklara. 

Relaterat: Stockholmarna snuvades på Sveriges ledande experter på krisberedskap

Den nye beredskapschefen kommer från socialtjänsten där han började sin bana som kurator och socialsekreterare utan examen, eller formell kompetens. Bakvägen kom han in att arbeta med brottsprevention tillsammans med bland annat polisen.

Mot honom ska ställas personer som inte bara har akademisk examen inom fältet utan även har erfarenhet från kris- och beredskapsledning från antingen regeringskansliets enhet för krishantering eller kommunsektorn.

En av de sökande som inte ens blev kallad till intervju tillhör en av Europas ledande experter samhällssäkerhet- och beredskap. Flertalet uppfyller kraven på sektorsövergripande samordning mellan civilsamhälle, kommunal- och landstingssektor samt inte minst försvarsmakt. Ett krav som kommer öka vartefter Sverige anpassar inte minst sjukvården till Nato-standard.

Oavsett utfall, och utan att den nye beredskapschefen har någon skuld i detta, så bör det anses ställt bortom varje rimligt tvivel att han som person skadats av Anna Kinberg Batras sätt att tillsätta tjänsten.

Genom att runda och kortsluta rekryteringsprocesserna och inte kallat de som uppenbart är väl skickade för tjänsten till anställningsintevju utan tillsätta den med en tidigare oexaminerad kurator och socialsekreterare väcks frågor om Region Stockholm med två miljoner invånare fick rätt beredskapschef.

I tider där en hel regions sjukvård skall integreras med Nato och där terrorhotet, som kommer kräva sektorsövergripande ledarskap med erfarenhet från verksamhetsområden som den nye chefen enligt sitt CV på Linked In endast är ytligt bekant med på begreppsnivå.

Extramaterial

Justitieombudsmannens skrivelse med de frågor som landshövdingen i Stockholm, Anna Kinberg Batra, har att besvara.

Relaterat: Tänk på vad du säger – annars riskerar du att säga vad du tänker

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se