Budgeten: Ny riktning eller fortsatt S-politik?

Statsbudgeten 2021. Foto: Anders Lövdin/Riksdagen
  • Tisdag 8 nov 2022 2022-11-08
E-post

Idag klockan 9 överlämnar finansminister Elisabeth Svantesson (M) regeringen Kristerssons första budget till riksdagen. En budget full av svek oavsett vilket parti som ingår i regeringen. Men redan nu framstår regeringens småpartier, Kristdemokraterna och Liberalerna, som de stora vinnarna.

Inför dagens presentation av statens budget inför 2023 har regeringen redan gjort många besvikna med ett besked om drivmedelspriserna som ligger mycket långt från löftena om billigare bensin och diesel. De under valrörelsen utlovade sänkningarna om upp till tre eller tio kronor vid pump stannade, visar beräkningar, vid i värsta fall en sänkning på endast fjorton öre. Utlovade skattesänkningar vill finansministern ännu inte kommentera.

– Det är inget enskilt parti som kommer att få genomslag för alla sina frågor. Det tror jag att väljarna förstår. Jag tror att väljarna ser att vi tar ansvar för helheten, säger Elisabeth Svantesson (M) till DN.

Hittills har regeringen presenterat ett reformutrymme om 30 miljarrder kronor samt budgetnyheter vars prislappar summerar till cirka 14 miljarder kronor. Med detta finns det utrymme för mer inom reformutrymmet. Därutöver kan finansminister Elisabeth Svantesson, (M) frigöra medel genom att spara på sådant som regeringen inte anser prioriterat.

Det bidragindustriella komplexet fredas

 

Men att det blir svek på bred front är redan allmänt känt. Bistånds- och handelsminister Johan Forsell (M) kunde tidigt meddela att sänkningen av biståndet inskränker sig till blygsamma 10 procent, att jämföra löftena under valrörelsen från Moderaterna respektive Sverigedemokraterna. Dessa utfäste en besparing på mellan trettio och femtio procent. 

De stora vinnarna blev framför allt Kristdemokraterna som även lyckades pressa majoriteten i regeringen till att dra tillbaka skärpningarna av regelverket kring statsbidrag. Forsell har fört fram att civilsamhället skall svara för merparten av mottagandet och vidareförmedlingen av biståndet vilket gör att KD:s seger i de förhandlingarna var i det närmaste total. 

Inom frikyrkorörelsen kan man idag fira med det skattefinansierade nattvardsvinet natten lång vilket även innebär att islamistiska organisationer kan förvänta sig ytterligare tilldelning samt civilsamhället som helhet ett fortsatt slappt regelverk.

Relaterat: Sida ger Islamic Relief grönt ljus efter begränsad granskning

Det senare har sin grund i att KD ansvarar för allt större delar av civilsamhället eftersom socialminister Jakob Forssmed, KD, nu fått ansvaret för trossamfunden. Denna myndighetsfördelning är en nyordning i svensk förvaltning. Forssmed menar att just detta ansvar faller inom ramen för existentiellt hälsoarbete.

Nyheten om det fortsatt slappa regelverket för utbetalning av statsbidrag togs sannolikt emot med lika stor glädje inom Folkbildningsrådet. Utbildningsminister Mats Persson (L) meddelade Altinget att dess budget kommer vara intakt, eller minst 4,4 miljarder kronor.

Riksrevisionen kunde tidigare under hösten rapportera om att de i sin granskning funnit stora brister på alla nivåer. Bland annat saknade samordningsanslaget regelrätt bokföring. Folkbildningsrådet kunde inte redogöra för var 75 procent av denna anslagspost tagit vägen annat än genom en och annan muntlig utsaga.

Regeringens prioriteringar inom det bistånds- och bidragsindustriella komplexet i årets budget innebär redan den ett avsteg från andemeningen i det bara en knapp månad gamla Tidö-avtalet.

Parrterna kom i detta avtal fram till att

Systemet för stödet till folkbildningsväsendet ska reformeras. En bred reform behövs av modellen för medelstilldelning och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar. I avvaktan på förslagen från den pågående utredningen om uppföljning och kontroll av statsbidraget behövs ytterligare åtgärder för att reformera stödet till folkbildningen. I det sammanhanget ska övervägas om medelstilldelningen ska hanteras av en myndighet istället för av Folkbildningsrådet. Genom översynen ska folkbildningsväsendet effektiviseras.

(Reds fetmarkering)

För utredningen ansvarar den tidigare riksdagsledamoten Christer Nylander (L). Nylander utsågs av den tidigare utbildningsministern Anna Ekström (S). Nylander menade när han utsågs till utredare i tidningen Läraren att

– Det är för tidigt att uttala sig om, men det handlar om allt från kriminalitet till utnyttjande av systemet och rena misstag. Folkbildningen själv upptäcker det mesta av fusket — det stöder tanken att folkhögskolor och studieförbund kan ha stor frihet och eget ansvar.

(Reds fetmarkering)

Nylander vill, menar han i intervjun, undvika allt för detaljerade regelverk eller allt för hård reglering. Detta motsägs av Riksrevisionens rapport. Nylander själv vill i efterhand inte svara på frågan hur han ställer sig till sitt tidigare säkra uttalande som utredare.

Nylander skall presentera slutbetänkandet den 19 februari 2024 varför ett eventuellt nytt regelverk i praktiken kan införas först efter valet 2026. Om fyra år.

Relaterat: Folkbildningsrådet – Riksomfattande arena för korruption

Uteblivet reformtempo

 

Det är allmänt känt sedan regeringen Reinfeldt att stora reformer måste startas redan vid den första budgeten för att kunna få effekt under mandatperioden. Regeringen Kristersson väljer att redan vid sin första budget skjuta på de utlovade reformerna in i sn osäker framtid samtidigt som KD och L får sin vilja igenom med i praktiken intakta budgetar för sina hjärtefrågor parat med att de tidigare framförhandlade skärpningarna dragits tillbaka.

Relaterat: Status Quo i det bidragsindustriella komplexet med regeringen Kristersson

Med tanke på bland annat Christer Nylanders utredningstid, slutsatserna skall presenteras halvvägs in i mandatperioden, så kan bland annat Folkbildningsrådet se fram emot minst fyra års intakt verksamhet till. De skärpningar som krävs och som utlovats kommer därmed inte hinna implementeras under sittande regering.

En framgång för KD och L i samband med att de lyckades i förhandlingarna dra tillbaka regeländringarna menar är ”för långtgående” vilket desarmerar Tidö-avtalet ytterligare. För Socialdemokraterna är KD och L förhandlingsframgångar en seger. KD och L för den socialdemokratiska politiken vidare men under andra färger och med ett ännu större inslag av religion i politiken vilket främst tillfredsställer Tro och Solidaritet.

Även om budgeten är intressant för att kunna bedöma helheten är det dock i tidigaste laget för att avgöra om det blir en reell kursändring eller inte på detaljnivå. 

De beskeden kommer få vänta intill dess att budgeten är antagen av riksdagen och regeringen fattar beslut om regleringsbrev och ägardirektiv. De styrdokument som i mer detalj reglerar hur myndigheterna och de statligt ägda bolagen skall använda samt prioritera sina anslagsposter.

För Ledarsidornas vidkommande kommer regleringsbreven för biståndsmyndigheten Sida, Skolverket, Skolinspektionen MUCF, Folkbildningsrådet samt Allmänna Arvsfonden (via Kammarkollegiet) prioriteras i bevakningen. Det vill säga de huvudsakliga myndigheter som göder det biståndsindustriella komplexet med skattebetalarnas medel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se