Lagförslag bäddar för nya övergrepp mot oskyldiga

Sveriges lag. Foto: RIksdagen.
  • Onsdag 15 feb 2023 2023-02-15
E-post

Regeringens förslag om preventiva hemliga tvångsmedel får förödande kritik från remissinstanserna, inklusive de myndigheter som skall utöva tillsyn. Mest remarkabelt är att regeringen inte ens försöker ta till sig de erfarenheter som rättsfallet mot Karl Hedin kunnat skapa. Tvärtom finns det med regeringens handlag goda förutsättningar för nya rättsövergrepp mot enskilda i form av påhittade brott från statens sida.

Oisin Cantwell, Aftonbladet, menar att 

Men det här är inte invändningar som biter på makten. När moderater och socialdemokrater är överens är det kört.

En lag som en diktator skulle korka upp champagnen över träder i kraft nästa år.

JO menar i sitt remissyttrande att

Användandet av hemliga tvångsmedel innebär ett betydande intrång i enskildas rättssfär och grundläggande fri- och rättigheter. Skyddet för den personliga integriteten och rätten till privatliv i regeringsformen respektive Europakonventionen kräver att det finns ett påtagligt behov av åtgärden och att den är ändamålsenlig och proportionerlig. När åtgärder övervägs som kan komma att begränsa dessa rättigheter måste det därför säkerställas att integritetsaspekter ges en tillräcklig tyngd. Det har vidare ett stort värde i sig att samhällets syn på användning av tvångsmedel präglas av konsekvens och kontinuitet.

I ett fritt och öppet samhälle måste det krävas utomordentligt starka skäl för att de brottsutredande myndigheterna i hemlighet ska få övervaka enskilda utan att något brott har begåtts. Sådana skäl har ansetts föreligga i fråga om viss systemhotande och samhällsfarlig brottslighet, exempelvis sabotage i olika former, spioneri och andra brott mot Sveriges säkerhet samt terrorism, enligt definitioner i terroristbrottslagen.

JO avslutar med att konstatera att det i utreedningen är särskilt svårt att skapa sig en helhetsbild av vad de föreslagna åtgärderna sammantaget innebär och vilka de samlade och långsiktiga effekterna blir.

Det som inte framgått i någon vidare mening är att de brister som blev uppenbara i fallet med Karl Hedin, där hemliga tvångsmedel begärdes av åklagare hos Västmanlands tingsrätt, aldrig utretts eller än mindre åtgärdats i grunden. Västmanlands tingsrätt protokollförde aldrig beslutet och hade tidigare fått skarp kritik för sina administrativa rutiner kring hemliga tvångsmedel.

Relaterat: Karl Hedin friad. Men historien är inte slut

Den tillsynsfunktion som skulle ha reagerat, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, på de anomalier som uppstod i utredningen kring Karl Hedin ansåg då att inga fel begåtts trots frånvaron av lagstadgad dokumentation men är den här gången desto mer kritiska i sitt remissvar:

Förslagen om ett utökat tillämpningsområde för preventiva tvångsmedel inne- bär så stora förändringar att konsekvenserna för brottsbekämpningen och den personliga integriteten är svåra att överblicka. Det står dock klart att risken för oberättigade integritetsintrång kommer att öka markant om förslagen genomförs.

Nämnden anser att utredningen brister i analys och transparens.

Relaterat: Så fortsätter Svea hovrätt förnedringen av Karl Hedin

Det finns dock inga tecken på att regeringen kommer ta till sig remissinstansernas kritik, än mindre låta utreda fallet Karl Hedin i botten innan ytterligare repressiva lagförslag. Det fall som kanske tydligast pekar på bristen av respekt för var tid gällande regelverk från de rättsvårdande myndigheterna samt inte mist respekten för individens rättigheter i enlighet med Europakonventiionen.

För full beskrivning av hur staten jagade en enskild medborgare för ett brott som staten hittat på läs Björn Törnvalls Jakten på Karl Hedin – Boken.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se