Så kommer elavbrotten påverka samhällssystemen

Foto: Wikimedia Commons
  • Måndag 1 aug 2022 2022-08-01
E-post

Effektbrist kan leda till den drastiska åtgärden att hushåll och företag får elen avstängd under den stundande hösten och vintern. Men en avstängning kommer inte enbart drabba hushållen och företagen. Effekterna kommer fortplanta sig in i samhällsviktiga stöd- och nödsystem som vi idag tar för givna.

Svenska Kraftnät förvaltar Sveriges elstamnät som omfattar 1 700 mil ledningar, över 200 transformator- och kopplingsstationer samt 16 utlandsförbindelser runt om i Sverige. Svenska Kraftnät menar att att återkommande effektbrist kan leda till den drastiska åtgärden att hushåll och företag får elen avstängd under den stundande hösten eller vintern.

Bakgrunden är den effektbrist och effektsäkerhet som uppstått som kombination av att Sverige lagt ner fyra kärnkraftreaktorer sedan 2014 samt att Rysslands anfallskrig på Ukraina påverkar situationen leveranssäkerheten och priserna på spotmarrknaden negativt. Rryssland energin som ett politiskt påtryckningsmedel vilket leder till att redan höga priser kan bli skyhöga.

Relaterat: Tyskland – skräckexemplet

I det svenska elsystemet finns möjlighet att i nödfall kunna frånkoppla elförbrukning. Syftet är att begränsa både omfattningen och tiden för ett elavbrott. Svenska kraftnät föreskriver, med stöd av ellagen, att alla nätägare ska ha utrustning för frånkoppling av elförbrukning.

Det finns två varianter på frånkoppling. 

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) är ett så kallat systemskydd. AFK kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste frånkopplas. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så utlöses AFK.

Svenska kraftnät ansvarar för att besluta om att beordra frånkoppling och hur denna ska göras utifrån de tekniska förutsättningarna som råder. På order av Svenska kraftnät ska särskilt anvisade regionnätsföretag genomföra MFK inom 15 minuter.

Relaterat: Vad kostar vindkraften – Egentligen?

Svenska kraftnät bestämmer inte vilken förbrukning eller vilka elanvändare som ska kopplas bort. Det bestäms på lokal nivå enligt regler om Styrel.

MFK bör ske genom så kallade roterande frånkoppling, som innebär att man under begränsad tid bryter elöverföringen till ett visst område, för att sedan övergå till ett annat område. Det bestäms dock helt och hållet på lokal nivå.

Frånkoppling av elnätet

Energimyndigheten har utvecklat en planeringsmetod för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, så att el kan styras till dem vid en effektbristsituation. Metoden kallas Styrel. Det står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Syftet med Styrel är att samhällsviktiga funktioner ska fungera så länge som möjligt i en effektbristsituation. Planeringen inför frånkoppling sker utifrån ett lokalt perspektiv.

Kommuner och elnätsföretag ansvarar tillsammans för identifiering och planering av för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet. I händelse av att Svenska kraftnät måste beordra förbrukningsfrånkoppling ligger detta  prioriteringsunderlag till grund för ett eventuellt genomförande av MFK.

Länsstyrelserna är dock inte enda myndighet som har intressen av att bevaka hur en MFK skall genomföras. Även MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt andra myndigheter ingående i Totalförsvaret har sitt delansvar för att inkomma med relevant information.

 

Det finns ett antal nationella system som helt eller delvis kommer att påverkas av MFK i olika omfattningar. System som inte helt och hållet är ett statligt ansvar men där andra allmänna åtaganden är direkt påverkade av störningar i elförsörjningen. Såsom bredbandsnät samt inte minst mobiltelefonnäten.

Tidigare erfarenheter pekar på stora samhällsstörningar

 

Erfarenheterna från stormen Alfrida i norra Svealand kan tjäna som exempel på hur en större frånkoppling kan påverka samhället och olika samhällsfunktioner. Denna storm drabbade Europa i januari 2019 och i Sverige kom framför allt Stockholms län att drabbas hårdast. Total kom 100 000 svenska hushåll och abbonenter stå utan el. Även om huvuddelen av elavbrotten kom att tillskrivas nedrivna elledningar så blev effekterna dramatiska. I de områden som elen slogs ut upphörde även bredbandskopplingarna att fungera varför konsumenter inte kunde ta del av information på krisinformation.se eller via nyhetssidornas eller elleverantörernas hemsidor. 

Reservförfaranden som vilade på det mobila nätet kom även de att släckas ned efter några timmar. En mobiltelefonmast har som regel endast tre timmars batteritid, en tid som kan förlängas om effekten sänks. Men inom 24 timmar är i regel dessa master utan elmatning vilket leder till att inte ens nödnummer som 112 fungerar.

Relaterat: Så blev Sverige en koloni för energi

En tillkoppling efter en MFK är inte heller något som sker snabbt. Område för område måste fasas in och uppstår problem kan denna process ta flera timmar i anspråk. En större frånkoppling påverkar även företagens produktion och inte minst larmstystemen. Det är vida känt i säkerhetsbranchen att även kortare kraftspikar eller kraftbortfall förorsakar falsklarm som måste återställas manuellt.

Sker ett sådant i ett geografiskt område såsom Kista, med många kontor, kan larmbolagen vara sysselsatta i timmar samtidigt som ingen produktion kan genomföras i övrigt.

Sverige och svenska hushåll måste inte bara förbereda sig på ett vinterhalvår med områden som periodvis inte kommer värmas upp eller ha belysning som en självklarhet. Detta gäller även de äldreboenden som omfattas av frånkopplingen med de trygghetslarm som de omfattas av. MFK innebär även att stöd- och nödsystem samt hela mobiltelefonnätet kommer att påverkas. 

Och i vilken omfattning som denna situation kommer utnyttjas av kriminella eller andra som vill påverka Sverige och den svenska opinionen återstår att se.

På den politiska nivån är ansvariga ministrar för effekterna av de planerade elavbrotten Khashayar Farmanbar, S, tillsammans med infrastrukturminister Thomas Eneroth, S.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se