Svinpestens effekter hotar att fortplanta sig i andra delar av samhället

Vildsvin. BIldkälla: Wikipedia.
  • Måndag 11 sep 2023 2023-09-11
E-post 70

Utbrottet av afrikansk svinpest i Dalarna och Västmanland hotar inte bara skogsnäringen och livsmedelsindustrin regionalt. Om den får fäste är riskerna överhängande att den fortplantar sig i flera led inom andra områden. Under dagen kommer Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) besöka området och visar ett engagemang och tillgänglighet utöver det som annars kommit att prägla flera av statsråden i regeringen Kristersson.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) kommer under dagen vara på plats i Västmanland den anledning av utbrottet av afrikansk svinpest. Situationen beskrivs som lika akut som allvarlig av flera olika intressenter.

På förmiddagen träffar statsrådet bland annat ordförande för Sveriges grisföretagare samt besöker en gård i Sala. På programmet efter lunch står bland annat besök hos skogsägare och jägare, samtal med myndighetsföreträdare samt möte med kommunrepresentanter från Fagersta och närliggande kommuner. En stor del av Västmanland och Dalarna har klassats som smittad zon av Jordbruksverket efter att vildsvin smittats av afrikansk svinpest.

Totalt har sju grisar smittats med afrikansk svinpest, visar analyser av kadaver som provtogs under gårdagen, meddelade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på söndagen.

Två av svinen som drabbades hittades intill varandra i Fagerstatrakten. Ett kadaver som hittades före det officiella sökandet var cirka 300 meter in i Norbergs kommun men tillhör samma sökområde.

Förödande konsekvenser för hela samhället

I ett brev från Karl Hedin AB ställt till Jordbruksverket som anlände till myndigheten och departementet under fredagen framgår allvaret i situationen. Karl Hedin beskriver inte enbart hur det drabbar hans egen verksamhet utan hur den afrikanska svinpesten nu slagit ut en hel industri samt sidoverksamheter i ett stort område. Med konsekvenser som kan komma att märkas av under många år om inte staten, med dess ansvariga myndigheter, agerar med lika mycket försiktighet som brådska.

ATL, Lantbrukets Affärstidning; rapporterar att restriktionerna kan behöva ligga kvar i upp till två år, i värsta fall längre.

Beslutet att förbjuda alla typer av skogsbruksåtgärder på en sådan stor yta kommer få stora konsekvenser för markägare och skogsindustrin inklusive entreprenörer. För vissa skogsägare är begränsningarna en katastrof där varsel inte kan uteslutas. Varsel som fortplantar sig ut i bland annat logistiktjänsterna som ofta sköts på entreprenad. I förlängningen kommer det innebära produktionsbegränsningar och en nödvändig anpassning av antalet anställda till tillgänglig råvara. 

Effekterna på medellång sikt är än mer skrämmande. Redan avverkat virke som ligger i skogen och vid bilväg blir förstört och blir  yngelhärdar för barkborrar. Den barkborreskadade skog som redan finns kommer att utlösa nya angrepp och förstöra ytterligare skogsmark.  Samt inte minst risken att bränder kan uppstå som kräver omedelbara insatser men som begränsas av de införda förbuden. Inte minst det förebyggande arbetet omöjliggörs idag.

Hedin pekar på att beståndsvårdande insatser, för att kunna säkerställa en hållbar biologisk mångfald omöjliggörs.

Lyhörda myndigheter

Samtidigt vitsordar Jordbruksverket i ett mejl till Expressen, efter att en golftävling väckt starka protester, att  att de får många frågor om vad man får och inte får göra i zonen, och att de arbetar hårt för att bedöma olika risker.

”Restriktionerna är svåra att förklara i minsta detalj, men huvudsyftet är dels att inte störa vildsvinen så att de rör sig ut ur zonen, dels att inte få med smittan på skor, kläder, redskap, däck mm. När det gäller golfbanan i Fagersta som håller tävling i helgen, så ser Jordbruksverket och SVA över restriktionsbeslutet just nu.”

Men över lag är krismedveten stor i området och hos de som berörs. En oro som Landsbygdsminister Peter Kullgren tycks ha tagit på stort allvar. Inte bara hotas arbetstillfällen för ett helt landskap utan får den afrikanska svinpesten fäste riskeras mer än så. Följdeffekterna kommer fortplanta sig in även i livsmedelsindustrin.

Hedin pekar i sitt brev på en rad åtgärder som kan mildra effekterna även om de inre delarna av området, där kadavren hittats, sannolikt måste vara avspärrade för en lång tid framöver. I zonens nuvarande utformning menar han att beroende på avståndet till kadavrens fyndplatser kan olika restriktioner se olika ut. Men gemensamt  är att isolera smittan. Att inte jaga viltet. Vildsvin rör inte nämnvärt på sig om de inte är jagade och på så sätt låta smittan dö ut.

Hedin pekar på omfattande instängsling som en av flera metoder och efterlyser en sådan runt den annars öppna avfallsstationen i Fagersta i synnerhet samt att verksamheten vid stationen dels stängs, dels sätts under skyddsjakt för att förhindra att smittan sprids med andra djur. Samtliga åtlar, eller den föda som har placerats ut av för att locka eller göda vilt dras tillbaka och koncentreras till avfallsanläggningen för att locka till sig vilt som kan skjutas av under kontrollerade former.

Området kännetecknas även av flera vattendrag som utgör naturliga hinder för vildsvin som inte gärna simmar om de inte blir tvingade till det varför en instängsling är praktiskt möjlig.

Hedin menar att Jordbruksverket har, om de är villiga att ta emot den, en stor resurs i jägare och markägare som är väl förtrogna med markerna, vilka åtgärder som kan vidtas med kort varsel samt hur och var viltet i fråga rör sig.

Medvetenheten och engagemanget i den kris som nu uppstått hos markägare, djurhållare och allmänhet i Västmanland och Dalarna är påtaglig. Och minst lika stor är den, enligt uppgift, hos landsbygdsministern som visat sig vara både lyhörd och engagerad i frågan menar de som haft kontakt med honom.

Alternativet är annars avsevärt mycket värre då följdverkningarna riskerar slå ut hela skogs- och markbestånd samt industrier och samhällen för lång tid framöver.  

Krav på politiska beslut

Men utbrottet av svinpesten kommer kräva politiska beslut. En form av beslut där det finns förberedd lagstiftning. I lagen om skydd mot olyckor kan, om det nu är möjligt att klassa utbrottet av afrikansk svinpest som en olycka, det finnas utrymme för att besluta om att utse en samordnande och ytterst beslutande myndighet istället för att kommuner, regioner och myndigheter som SVA och Jordbruksverket agerar enskilt. Det senare riskerar att skapa motsägelsefulla och sena beslut.

Relaterat: Skogsbränderna – delvis ett resultat av en ointresserad politisk ledning

Erfarenheterna av en tidig samordning är goda och kan bespara stora lidanden och minimera de ekonomiska konsekvenserna. Ett exempel på motsatsen är när det tog den tidigare justitieministern Morgan Johansson (S) fjorton dagar att utlösa den paragrafer som finns i lagen i samband med skogsbränderna i Västmanland.

Väl utlöst, så att en koordinering kunde komma tillstånd, tog det sedan endast två dygn innan bränderna var släckta eller under kontroll.

Relaterat: Genderforskning och intersektionalitet dominerar MSB – medan skogsbränderna rasar vidare

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se